วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์
สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
 
 
พันธกิจ
พันธกิจที่  1  บริหารสหกรณ์ให้เกิดความมั่นคง มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมิบาล
พันธกิจที่  2  ส่งเสริมสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่  3  สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และสังคม
พันธกิจที่  4  พัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0
 
ค่านิยม
สมาชิกสำคัญ  ผูกสัมพันธ์สหกรณ์  เอื้ออาทรสังคม
 

HH-Seperate