วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

 


วิสัยทัศน์

สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

พันธกิจที่  1  บริหารสหกรณ์ให้เกิดความมั่นคง มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่  2  ส่งเสริมสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่  3  สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และสังคม

พันธกิจที่  4  พัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0

 

ค่านิยม

สมาชิกสำคัญ  ผูกสัมพันธ์สหกรณ์  เอื้ออาทรสังคม