วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์
สหกรณ์ที่มั่นคง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคมอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1  สร้างความมั่นคงในการบริหารสหกรณ์
พันธกิจที่ 2  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก
พันธกิจที่ 3  ช่วยเหลือสังคม
 
ค่านิยม
สมาชิกสำคัญ  ผูกสัมพันธ์สหกรณ์  เอื้ออาทรสังคม
 

HH-Seperate