สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท.)

ด่วน....สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.)

สมาชิกรับใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

เอกสารประกอบ

1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชานชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน

6. สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 074-349200, เบอร์ภายใน 1700

เอกสารแนบ :  [Download]

เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ฌกส..doc)ฌกส..doc697 Kb30/06/2554 10:02