วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประวัติความเป็นมาของวันออมแห่งชาติ

ในสหรัฐอเมริกา วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวัน National Teach Children to Save Day หรือวันสอนเด็กๆ ให้รู้จักการออมเงินแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่จากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วประเทศจะเข้าไปสอนเด็กๆ ในโรงเรียน ให้มีทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และปลูกฝังให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง มีข้อมูลจาก American Bankers Association ว่าในปี 2005 นี้ มีธนาคารและสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการนี้ มากกว่า 2,500 แห่ง ซึ่งสามารถสอนเด็กๆ ได้กว่า 321,000 คน ทั่วประเทศ

สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น " วันออมแห่งชาติ " เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันออมแห่งชาตินั้น สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ก็ได้สนับสนุนให้สมาชิกมีการออมมากขึ้น โดนการเปิดรับเงินฝากโครงการต่าง ดังนี้