ติดต่อสหกรณ์

con_address
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด
HATYAI HOSPITAL SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE, LIMITED
182 ถนนรัถการ
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110

con_tel

074-220309, FAX 074-232422
  http://www.hh-coop.com

แผนที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่