รางวัลที่สหกรณ์ได้รับ

รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2554

 

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นขนาดใหญ่ ประจำปี 2561

รางวัลสหกรณ์ดีเด่นประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2560

รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่นประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

HH-Seperate