ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

มอบเงินให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในโครงการ "รวมใจสหกรณ์ไทย สู้ภัยโควิด 19 ปี 2564"

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 5,000 บาท

01
 
จำนวนที่จะแสดง