ภาพกิจกรรม

นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นำโดยนาย นอรดีน เจะแล มาอบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์

01
02
03
04
05
06
 
จำนวนที่จะแสดง