ภาพกิจกรรม

คณะทำงาน สมาชิกส่งเสริมการมีส่วนร่วม หรือ สสร. มีหน้าที่ประสานงานระหว่างสหกรณ์และสมาชิก

โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

 - งานด้านการประชาสัมพันธ์

 - งานด้านกิจกรรมร่วมกับสมาชิก

 - งานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

01
02
03
04
 
จำนวนที่จะแสดง