ภาพกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรนักสหกรณ์จังหวัดสงขลา 5/4/2559ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรนักสหกรณ์จังหวัดสงขลา 5/4/2559 (1)
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด วันที่ 25-26 มีนาคม 2559ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด วันที่ 25-26 มีนาคม 2559 (10)
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด วันที่ 25-26 มีนาคม 2559ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด วันที่ 25-26 มีนาคม 2559 (10)
ช่วงเวลากรรมการพบปะพูดคุยกับสมาชิกยามเช้าโครงการศึกษาดูงานสุราษฏร์ธานี 25-26 มีนาคม 2559ช่วงเวลากรรมการพบปะพูดคุยกับสมาชิกยามเช้าโครงการศึกษาดูงานสุราษฏร์ธานี 25-26 มีนาคม 2559 (7)
สหกรณ์ มอบเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรสสมาชิก จำนวนเงิน 2,500 บาท ให้คุณนภัสวรรณ เทพเดชา สมาชิกเลขที่ 4110สหกรณ์ มอบเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรสสมาชิก จำนวนเงิน 2,500 บาท ให้คุณนภัสวรรณ เทพเดชา สมาชิกเลขที่ 4110 (1)
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สหกรณ์จังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สหกรณ์จังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (28)
นายชัชวาล ก่อสกุล ประธานกรรมการ และนายธีรพล โกวิทหัตถกิจ กรรมการ เข้ารับรางวัล 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนายชัชวาล ก่อสกุล ประธานกรรมการ และนายธีรพล โกวิทหัตถกิจ กรรมการ เข้ารับรางวัล 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.หาดใหญ่ จำกัด ร่วมแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดปี 2559 และได้เปิดโครงการ เงินฝาก 100 ปีสหกรณ์ไทยสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.หาดใหญ่ จำกัด ร่วมแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดปี 2559 และได้เปิดโครงการ เงินฝาก 100 ปีสหกรณ์ไทย (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ ทายาทของนายอ้วม คณะรัตน์ จำนวน 400,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ ทายาทของนายอ้วม คณะรัตน์ จำนวน 400,000 บาท (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นายเคียง คัณทะโร จำนวน 400,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นายเคียง คัณทะโร จำนวน 400,000 บาท (1)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด สหกรณ์ฯเครือข่าย สมาชิกและบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล จัดหาทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติทางเดินหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด สหกรณ์ฯเครือข่าย สมาชิกและบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล จัดหาทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติทางเดินหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่  (9)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 จัดโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธานี และได้เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ  ในวันที่ 31 ตุลาคม2558เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 จัดโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธานี และได้เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม2558 (18)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด   ยินดีต้อนรับ  คณะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ยินดีต้อนรับ คณะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (11)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ จัดการอบรมผู้สมัครกรรมการ ผู้ตรวจสอบ และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ จัดการอบรมผู้สมัครกรรมการ ผู้ตรวจสอบ และผู้ที่สนใจ  (7)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก กล่องใส่อาหารแบบโฟม เปลี่ยนเป็นกล่องอาหารสุขภาพ ทดแทนโฟม  เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิก กล่องใส่อาหารแบบโฟม เปลี่ยนเป็นกล่องอาหารสุขภาพ ทดแทนโฟม เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่  (14)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 6 จาก 8