ภาพกิจกรรม
สหกรณ์อออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเช็คของขวัญให้กับสมาชิกผู้เกษียณ กับงานวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมลีกาเด็นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณ มา ณ ที่นี่ด้วยสหกรณ์อออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเช็คของขวัญให้กับสมาชิกผู้เกษียณ กับงานวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมลีกาเด็นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณ มา ณ ที่นี่ด้วย (11)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ค่าจัดการศพ) จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้แก่ญาตินายสุชาติ  บุรีศรี  สมาชิกเลขที่ 3192 ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี่ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต (ค่าจัดการศพ) จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้แก่ญาตินายสุชาติ บุรีศรี สมาชิกเลขที่ 3192 ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี่ด้วย (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด   จับรางวัลหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก  จับรางวัลในวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 12.30 น.  จับรางวัล 100 รางวัล สหกรณ์ให้หุ้นคนละ 100 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด จับรางวัลหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก จับรางวัลในวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 12.30 น. จับรางวัล 100 รางวัล สหกรณ์ให้หุ้นคนละ 100 บาท (7)
ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง วันที่ 22 ส.ค.58 (รอบที่1)ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง วันที่ 22 ส.ค.58 (รอบที่1) (18)
ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง และศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง และศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 (11)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ (8)
เนื่องในวันแม่แห่งชาติและทำบุญวันก่อตั้งสหกรณ์ได้มอบเงินมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะหืคนชราอนาถาในวันที่ 12 ส.ค. 58เนื่องในวันแม่แห่งชาติและทำบุญวันก่อตั้งสหกรณ์ได้มอบเงินมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะหืคนชราอนาถาในวันที่ 12 ส.ค. 58 (13)
ดูงานส.อ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัดดูงานส.อ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด (5)
ดูงาน ส.อ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัดดูงาน ส.อ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (9)
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ของโรงเรียนวัดบ้านทีง อ.ควนเนียง จ.สงขลามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ของโรงเรียนวัดบ้านทีง อ.ควนเนียง จ.สงขลา (13)
จับรางวัลผู้โชคดีจากการส่งแบบประเมินจับรางวัลผู้โชคดีจากการส่งแบบประเมิน (28)
โครงการอบรมสมาชิกผู้เกษียณและตัวแทนหน่วยงานโครงการอบรมสมาชิกผู้เกษียณและตัวแทนหน่วยงาน (23)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ศึกษาดูงานจังหวัดพังงา วันที่ 14-16 มีนาคม 2558สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ศึกษาดูงานจังหวัดพังงา วันที่ 14-16 มีนาคม 2558 (59)
มอบทุนการศึกษานักเรียนของโรงเรียนโป๊ะหมอ ในงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558มอบทุนการศึกษานักเรียนของโรงเรียนโป๊ะหมอ ในงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 (7)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 8 จาก 9