ระเบียบและข้อบังคับ

 

หมวดที่ 1 หุ้นและเงินฝาก

          1.1 หุ้น 2561(หน้า1-2) pdf1 [Download]

          1.2 หุ้น ฉบับที่  2  พ.ศ. 2561(หน้า3-4) pdf1 [Download]

          1.3 หุ้น ฉบับที่  3  พ.ศ. 2562(หน้า5-6) pdf1 [Download]

          2. เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ2550(หน้า5-9) pdf1 [Download]

          3.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2550(หน้า10-12) pdf1 [Download]

          3.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฉ.2 พ.ศ.2560(หน้า13) pdf1 [Download]

          4. เงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง2552(หน้า14-17) pdf1 [Download]

          5.1 การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น2561(หน้า18-21) pdf1 [Download]

          5.2 การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561(หน้า22) pdf1 [Download]

          6. เงินฝากเสริมสร้างความมั่นคง2559(หน้า23-25) pdf1 [Download]

          7. การรับเงินฝากฌาปนกิจ2559(หน้า26-29) pdf1 [Download]

 

หมวดที่ 2 เงินกู้

          8.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 แก้ไขวันที่ 22 ม.ค.2562(หน้า30-39) pdf1 [Download]

          8.2 การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 แก้ไขวันที่ 27-5-2562(หน้า40-44) pdf1 [Download]

          9. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้2560(หน้า45-47) pdf1 [Download]

          10. การออกและถือตั๋วสัญญาใช้เงิน 2557(หน้า48-52) pdf1 [Download]

          11. การทวงหนี้2559(หน้า53-55) pdf1 [Download]

 

หมวดที่ 3 ทุนและสวัสดิการ

          12. ทุนสาธารณประโยชน์2561(หน้า56-57) pdf1 [Download]

          13.1 ทุนพัฒนากิจการ2550(หน้า58-59) pdf1 [Download]

          13.2 ทุนพัฒนากิจการ ฉบับที่ 2-2561 (หน้า60) pdf1 [Download]

          14. ทุนศึกษาอบรม2557(หน้า61-62) pdf1 [Download]

          15.1 สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อผู้เสียชีวิต 2560 (หน้า63-65) pdf1 [Download]

          15.2 สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ฉบับที่  2  พ.ศ. 2562(หน้า66-67) pdf1 [Download]

          16. บำเหน็จ2557(หน้า68-69) pdf1 [Download]

          17. ทุนสวัสดิการผู้เกษียณ2552(หน้า70-71) pdf1 [Download]

          18. ทุนสวัสดิการผู้เกษียณ ฉ.2 พ.ศ.2558(หน้า72) pdf1 [Download]

          19. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก2557(หน้า73-74) pdf1 [Download]

          20.1 ทุนสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษา2557(หน้า75-80) pdf1 [Download]

          20.2 ตารางแนบท้ายระเบียบทุนสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษา (หน้า81-83) pdf1 [Download]

          21. ผู้ประสบภัยพิบัติ2557(หน้า84-85) pdf1 [Download]

          22. สวัสดิการค่าจัดการศพ 2561(หน้า86-87) pdf1 [Download]

          23. ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย พ.ศ.2562(หน้า88-89) pdf1 [Download]

          24.1 สวัสดิการสนับสนุนสมาชิกที่ไม่มีบุตร2557(หน้า90-91) pdf1 [Download]

          24.2 สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรแก้ไขเพิ่มเติม ฉ. 2 พ.ศ. 2558(หน้า92) pdf1 [Download]

          25. สวัสดิการรับขวัญสมาชิกแรกเกิด พ.ศ. 2558(หน้า93-94) pdf1 [Download]

          26. ทุนสวัสดิการกรณีรักษาพยาบาล พ.ศ. 2561(หน้า95-97) pdf1 [Download]

          27. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล2550(หน้า98-101) pdf1 [Download]

 

หมวดที่ 4 วินัย อำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

          28.1 อำนาจหน้าที่2550(หน้า94-97) pdf1 [Download]

          28.2 อำนาจหน้าที่ ฉ.2 2551(หน้า98-101) pdf1 [Download]

          29. วินัย2550(หน้า102-106) pdf1 [Download]

          30.1 เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 2561 (หน้า107-145) pdf1 [Download]

          30.2 ข้อตกลงการทำงานจนท. (หน้า146-152) pdf1 [Download]

 

หมวดที่ 5 วิธีการปฏิบัติงานอื่นๆ

          31. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิติมศักดิ์2559(หน้า153-154) pdf1 [Download]

          32. ปปง . 2559(หน้า155-159) pdf1 [Download]

          33. เงินยืมทดลอง2557(160-161) pdf1 [Download]

          34. โอนย้ายสมาชิก2550(หน้า162-164) pdf1 [Download]

          35.1 รับจ่ายและเก็บเงิน2550(หน้า165-170) pdf1 [Download]

          35.2 รับจ่ายและเก็บเงิน ฉ.2-2560(หน้า171) pdf1 [Download]

          35.3 รับจ่ายและเก็บเงิน ฉ.3-2561(หน้า172) pdf1 [Download]

          36. เก็บรักษา ยืม ทำลายเอกสาร2550(หน้า173-175) pdf1 [Download]

          37. การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงานสหกรณ์2562 (หน้า176-183) pdf1 [Download]

          38. วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหก(หน้า184-189) pdf1 [Download]

          39. การเลือกตั้งประธาน กรรมการ ผู้ตรวจสอบ2553(หน้า190-196) pdf1 [Download]

          40. จัดซื้อจัดจ้าง2560(หน้า197-204) pdf1 [Download]

 

 

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่  จำกัด

พ.ศ. 2561 [Download]

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  [Download]

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563  [Download]

พ.ศ. 2564 [Download]