รายงานแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

รายงานแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

          [ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ]

          [ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ]

          [ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ]

          [ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ]

          [ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ]

          [ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ]

          [ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ]

          [ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ]

          [ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ]

          [ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ]

          [ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ]