รายงานแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

 

รายงานแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปีงบประมาณ 2563

 [ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ]วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ]วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ]

[ วันที่ 31 มกราคม 2563 ][ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ][ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ]

[ วันที่ 30 เมษายน 2563 ][ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ][ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ]

[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ][ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ][ วันที่ 30 กันยายน 2563 ]

 

รายงานแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปีงบประมาณ 2564

[ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ][ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ][ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ]

[ วันที่ 31 มกราคม 2564 ][ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ][ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ]

[ วันที่ 30 เมษายน 2564 ][ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ][ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ]

[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ][ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ]วันที่ 30 กันยายน 2564 ]

 

 

รายงานแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ][ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ][ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ]

[ วันที่ 31 มกราคม 2565 ][ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ][ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ]

[ วันที่ 30 เมษายน 2565 ][ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ][ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ]

[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ]